Privacy verklaring

Algemeen

Wanneer u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze diensten, contact opneemt met WE SELL STORIES of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) WE SELL STORIES, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MediaLuz, Egelantierstraat 134, 3551GG Utrecht. WE SELL STORIES vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. WE SELL STORIES houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door WE SELL STORIES worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de content creators of adverteerders bij WE SELL STORIES of contact op te nemen met de betreffende content creators of adverteerders;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van WE SELL STORIES;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan WE SELL STORIES op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
  • Om te voldoen aan de op WE SELL STORIES van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van WE SELL STORIES. Bij gebruikmaking van onze diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende WE SELL STORIES producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere WE SELL STORIES producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het WE SELL STORIES-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door WE SELL STORIES worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld een content creator of adverteerder). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de productie van gesponsorde content of ter promotie van uw website). Daarnaast is het mogelijk dat WE SELL STORIES op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. WE SELL STORIES zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan WE SELL STORIES uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die WE SELL STORIES ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal WE SELL STORIES uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van de diensten van WE SELL STORIES kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een website of app van WE SELL STORIES terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen. Voor diensten van WE SELL STORIES waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat WE SELL STORIES de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

WE SELL STORIES respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van WE SELL STORIES. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van WE SELL STORIES, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. WE SELL STORIES spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. WE SELL STORIES is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan WE SELL STORIES.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door WE SELL STORIES zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van WE SELL STORIES via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

MediaLuz

Egelantierstraat 134

3551 GG Utrecht

U kunt ook een e-mail sturen naar info@wesellstories.nl

Wijziging van deze Privacy Verklaring

WE SELL STORIES behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.